Regulamin

  • Dziecko zgłoszone do Przedszkola powinno do niego regularnie uczęszczać.
  • Rodzice ze względu na bezpieczeństwo dziecka zobowiązani są wprowadzać dziecko do budynku przedszkola osobiście oraz przekazać je osobie dorosłej-pracownikowi przedszkola. Za dzieci pozostawione bez opieki Dyrekcja jak i personel przedszkola nie bierze odpowiedzialności.
  • Dzieci schodzą się od godz. 6.50 do godz. 8.15.
  • Rozchodzenie dzieci odbywa się do godz. 17.30. Ewentualnie opóźnienie odbioru dziecka powinno być zgłoszone.
  • Dziecko z Przedszkola może odbierać Rodzic lub osoba dorosła przez niego osobiście wskazana i upoważniona.
  • Do Przedszkola nie przyprowadza się dzieci chorych: kaszlących, z temperaturą, zakatarzonych, z wysypką oraz z innymi dolegliwościami.
  • Dziecko powinno być ubierane wygodnie i schludnie. Ubranie powinno być tak uszyte, aby nie sprawiało dziecku trudności w samodzielnym ubieraniu.
  • Ze względu na dobro dziecka Rodzice powinni brać czynny udział w życiu Przedszkola.
  • Kontakty z personelem przedszkola powinny układać się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i poszanowania. W przypadku spraw spornych należy skontaktować się z Dyrektorem Przedszkola.
  • Odpłatność za Przedszkole powinna być uiszczana do 10-ego każdego miesiąca z góry. Uchylanie się od terminu uiszczania opłat może spowodować usunięcie dziecka z przedszkola do czasu uregulowania należności.