Cele i zadania


Przedszkole nasze jest placówką katolicką, która realizuje cele i zadania określone w prawie oświatowym przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

Wychowanie przedszkolne w naszym ośrodku obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi, i koncentruje się przede wszystkim na:

  • Wychowanie według najlepszych polskich tradycji narodowych
  • Umożliwienie i wspomaganiu indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dzieci,
  • Umożliwienie dziecku swobodnego działania i realizacji jego własnych potrzeb,
  • Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i życia w społeczeństwie,
  • Współdziałanie z rodziną poprzez udzielanie pomocy w wychowaniu dzieci.

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

  • Poznawanie i rozumienie siebie, otaczającego dzieci świata, budowanie "obrazu siebie" w relacjach dorosłymi i innymi dziećmi.
  • Zdobywanie wiedzy i nabywanie potrzebnych umiejętności poprzez działanie i doświadczenie.
  • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej poprzez aktywne w niej uczestnictwo.
  • Wprowadzanie w świat wartości postaw pozytywnych.